Algemene voorwaarden Celebrations Autoverhuur

Artikel 1) Definities
In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

Celebrations Autoverhuur: Celebrations Autoverhuur, gevestigd te Utrecht, Newtonlaan 115, ingeschreven bij de kamer van koophandel te Utrecht onder nummer 88396266.         
Opdrachtgever:
Iedere persoon die voor zichzelf of voor derden een overeenkomst sluit met Celebrations Autoverhuur.                                                                                                                   
Deelnemer:
De persoon die namens de opdrachtgever deelneemt aan een activiteit en/of gebruik maakt van het materiaal van Celebrations Autoverhuur.
Overeenkomst:  Een afspraak tussen minimaal twee natuurlijke personen of rechtspersonen (de opdrachtgever en Celebrations Autoverhuur) over wat ze met elkaar of voor elkaar zullen gaan doen (de te leveren prestatie) of laten.

Artikel 2) Toepassing voorwaarden
a) Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes uitgebracht door opdrachtnemer, aanbiedingen van opdrachtnemer, te leveren diensten door opdrachtnemer en overeenkomsten aangegaan met opdrachtnemer, tenzij bij schriftelijke overeenkomst daarvan uitdrukkelijk is afgeweken.
b) Door ondertekening van de overeenkomst verklaart de opdrachtgever c.q. diens wettelijke vertegenwoordiger akkoord te gaan met deze algemene voorwaarden. Indien de opdrachtgever nog geen 18 jaar is, dient een wettelijke vertegenwoordiger de overeenkomst mede te ondertekenen.
c) In het geval de opdrachtgever en deelnemer niet één en dezelfde persoon zijn,  dient de opdrachtgever de algemene voorwaarden aan de deelnemer bekend te maken.
d) Vertegenwoordigers en/of begeleiders namens Celebrations Autoverhuur dienen kennis te hebben van de algemene voorwaarden.

Artikel 3) De overeenkomst
a) Een overeenkomst is alleen bindend wanneer deze door opdrachtgever en opdrachtnemer is getekend.
b) De opdrachtgever c.q. diens wettelijke vertegenwoordiger blijft ten alle tijden hoofdelijk aansprakelijk. Ook wanneer deze een overeenkomst aangaat ten behoeve van een ander.
c) Een offerte is een aanbod van Celebrations Autoverhuur en is vrijblijvend tenzij anders is vermeld.
d) De offerte is 30 dagen geldig vanaf verzending. Celebrations Autoverhuur is aan de offerte gebonden indien deze de offerte binnen 30 dagen ondertekend terug heeft ontvangen.
e) Aanvullingen en wijzigingen op een overeenkomst dienen schriftelijk te worden aangevraagd en zijn alleen bindend indien door beide partijen is ondertekend.
f) De opdrachtgever c.q. deelnemer is verplicht Celebrations Autoverhuur of diens vertegenwoordiger vooraf het uitvoeren van de overeenkomst, zowel de overeenkomst alsmede een geldig rijbewijs te tonen. Kan er geen geldig rijbewijs worden overgelegd, dan kan de overeenkomst niet worden uitgevoerd.
g) Voor de opdrachtgever/deelnemer is bij elke overeenkomst een eigen risico van € 2500,- m.b.t. de Ferrari 360 Modena of Ferrari California, en € 3500,- m.b.t. de Ferrari 458 Italia van toepassing bij niet te verhalen schade, tenzij anders is overeengekomen.
h) Als er in de overeenkomst sprake is van meerdere deelnemers, vindt er bij een vermindering van deze personen in geen geval restitutie plaats, tenzij anders is overeengekomen.
i) Kosten die niet tot het bedrag van de overeenkomst horen, daaronder mede begrepen, extra gereden kilometers, eventuele consumpties, (verkeers)boetes of schade (eigen risico) die voor rekening van de opdrachtgever c.q. deelnemer komen, worden achteraf op basis van nacalculatie aan de opdrachtgever in rekening gebracht.
j) De overeenkomst wordt ook uitgevoerd bij slecht weer, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, of de veiligheid het niet toelaat. (zie ook artikel 4, onder d)

Artikel 4) Ontbinding en/of wijzigen van de overeenkomst
a) De opdrachtgever kan tot 8 dagen voor aanvang verzoeken de overeenkomst te wijzigen. Celebrations Autoverhuur zal hier voor zover mogelijk medewerking aan verlenen.
b) Bij opzegging door Celebrations Autoverhuur als gevolg van materiële omstandigheden, dient deze voor vervanging te zorgen van vergelijkbare kwaliteit. Indien mogelijk op dezelfde datum. Als Celebrations Autoverhuur hier niet aan kan voldoen, heeft de opdrachtgever recht op volledige restitutie van reeds betaalde gelden.
c) Opdrachtgever c.q. deelnemer is verplicht tot het navolgen van aanwijzingen van Celebrations Autoverhuur of diens vertegenwoordiger. Mocht opdrachtgever c.q. deelnemer dit nalaten, en hinder of last veroorzaken ten behoeve van de veiligheid, dan behoudt Celebrations Autoverhuur of diens vertegenwoordiger het recht om de overeenkomst per direct te ontbinden. Er is in geen geval recht op restitutie van reeds betaalde gelden. Eventuele ontstane kosten en/of schade zal bij opdrachtgever verhaald worden.
d) Celebrations Autoverhuur behoudt het recht de overeenkomst te annuleren of aan te passen in geval van slechte weersomstandigheden (o.a. hevige regen, sneeuw, mist of gladheid). In geval van annulering zal de overeenkomst op een in overleg nader te bepalen tijdstip uitgevoerd worden.

Artikel 5) Betaling
a) Nadat de overeenkomst door beide partijen is ondertekend, gelden de in dit artikel gestelde betalingsvoorwaarden.
b) Volledige betaling van het factuurbedrag dient plaats te vinden binnen 14 dagen na factuurdatum. Als de overeenkomst tot stand komt binnen 14 dagen voor aanvang, dient de volledige betaling van het factuurbedrag uiterlijk 3 dagen voor aanvang plaats te vinden, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.  Er is geen restitutie meer mogelijk als de overeenkomst 8 dagen voor aanvang tot stand komt.  (zie ook artikel 6, onder f)
c) Na het verstrijken van de hierboven gestelde termijn is de opdrachtgever direct in verzuim.
d) Vanaf het moment van in verzuim treden, is de opdrachtgever over het factuurbedrag een rente verschuldigd van 2% per maand. Een gedeelte van een maand wordt als een volledig maand gerekend.
e) De opdrachtgever is gehouden tot vergoeding van alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten die verband houden met inning van gevorderde bedragen.
f) Bij niet tijdige betaling is Celebrations Autoverhuur gerechtigd de overeenkomst te ontbinden.
g) Betaling vindt plaats op een door Celebrations Autoverhuur opgegeven rekeningnummer of op een andere door Celebrations Autoverhuur opgegeven wijze.

Artikel 6) Annulering
a) Indien de opdrachtgever de overeenkomst wenst te annuleren, kan dat alleen door middel van een aangetekende brief gericht aan Celebrations Autoverhuur. De datum van ontvangst van de brief door Celebrations Autoverhuur geldt als annuleringsdatum.
b) Bij annulering van de overeenkomst is de opdrachtgever ten alle tijden 20% van het totaalbedrag verschuldigd.
c) Bij annulering binnen 60 dagen voor uitvoering van de overeenkomst, is de opdrachtgever 50% van het totaalbedrag verschuldigd.
d) Bij annulering binnen 30 dagen voor uitvoering van de overeenkomst, is de opdrachtgever 70% van het totaalbedrag verschuldigd.
e) Bij annulering binnen 14 dagen voor uitvoering van de overeenkomst, is de opdrachtgever 90% van het totaalbedrag verschuldigd.
f) Bij annulering binnen 8 dagen voor uitvoering van de overeenkomst, is de opdrachtgever 100% van het totaalbedrag verschuldigd.

Artikel 7) Cadeaubonnen/giftboxen
a) De cadeaubon van Celebrations Autoverhuur wordt uitsluitend verzonden nadat deze de betaling heeft ontvangen.
b) De cadeaubon wordt verzonden naar het door de aanvrager opgegeven adres. Tegen bijbetaling van de verzendkosten kan de cadeaubon ook per aangetekende post verzonden worden.
c) Overeengekomen datum voor verzilvering van de cadeaubon is bindend. Indien de deelnemer niet op overeengekomen datum en tijdstip aanwezig is, bestaat er in geen geval recht op restitutie.
d) Cadeaubonnen blijven één jaar na de datum van afgifte geldig. Indien cadeaubonnen niet binnen dat jaar verzilverd worden, bestaat er in geen gevel recht op restitutie.
e) Uitgegeven cadeaubonnen worden niet retour genomen en zijn niet inwisselbaar voor geld.
f) De giftbox van Celebrations Autoverhuur wordt uitsluitend verzonden nadat deze de betaling heeft ontvangen.
g) De giftbox van Celebrations Autoverhuur is een jaar geldig vanaf de datum van afgifte. Indien de giftbox niet binnen dat jaar verzilverd wordt, bestaat er in geen gevel recht op restitutie.
h) Uitgegeven giftboxen worden niet retour genomen en zijn niet inwisselbaar voor geld.

Artikel 8) Verplichting van Celebrations Autoverhuur
Celebrations Autoverhuur is verplicht om de overeenkomst uit te voeren naar de verwachtingen die de opdrachtgever redelijkerwijs mocht hebben op grond van de overeenkomst en de publicaties uitgebracht door Celebrations Autoverhuur.

Artikel 9) Verplichtingen van opdrachtgever c.q. deelnemer
a) De opdrachtgever is verplicht voor de totstandkoming van de overeenkomst alle persoonlijke omstandigheden van zichzelf en van degene namens of voor wie hij de overeenkomst sluit, deelnemers daaronder begrepen, aan Celebrations Autoverhuur te melden, voor zover deze worden gevraagd door Celebrations Autoverhuur, of redelijkerwijs van invloed kunnen zijn op een goed verloop van de uitvoering van de overeenkomst. Daaronder mede begrepen medische en/of conditionele bijzonderheden.
b) Opdrachtgever c.q. deelnemer is verplicht het ter beschikking gestelde materiaal te gebruiken op een wijze waartoe het krachtens zijn aard en de overeenkomst is bestemd. Opdrachtgever c.q. deelnemer dient eventuele gebreken bij ontvangst van het materiaal te melden en vast te laten leggen. Opdrachtgever c.q. deelnemer mag geen wijzigingen in het materiaal aanbrengen of aan derden in gebruik geven zonder toestemming van Celebrations Autoverhuur of diens vertegenwoordiger. Opdrachtgever c.q. deelnemer stelt Celebrations Autoverhuur of diens vertegenwoordiger zo snel mogelijk, maar uiterlijk bij het einde van de uitvoering van de overeenkomst, op de hoogte van beschadiging of verlies van materialen. Opdrachtgever c.q. deelnemer dient het ontvangen materiaal na uitvoering van de overeenkomst ook weer in dezelfde staat in te leveren bij Celebrations Autoverhuur of diens vertegenwoordiger. Celebrations Autoverhuur is gerechtigd zo nodig extra kosten voor schoonmaak, vervoer, zoekacties, berging en aangifte aan de opdrachtgever in rekening te brengen.
c) Opdrachtgever c.q. deelnemer is en blijft zelf verantwoordelijk voor de inschatting of hij/zij in voldoende staat is om de uitvoering van de overeenkomst tot een goed eind te brengen. Celebrations Autoverhuur of diens vertegenwoordiger behoudt het recht om de overeenkomst op elk moment te beëindigen als deze tot de conclusie komt dat opdrachtgever c.q. deelnemer niet in voldoende staat is om de overeenkomst tot een goed eind te brengen.  Hieronder wordt ook verstaan, het onder invloed zijn van drank, medicijnen en/of drugs.
d) Celebrations Autoverhuur behoudt zich het recht voor om fotografische of andere opname die tijdens de uitvoering van de overeenkomst zijn gemaakt, te gebruiken voor promotiedoeleinden. Indien men hiertegen bezwaar heeft, dient men dit binnen 14 dagen na uitvoering van de overeenkomst schriftelijk aan Celebrations Autoverhuur te melden.

Artikel 10) Aansprakelijkheid
a) De uitvoering van de overeenkomst geschiedt voor eigen risico van de opdrachtgever c.q. deelnemer. Behoudens in geval van opzet of grove schuld van Celebrations Autoverhuur zelf, is Celebrations Autoverhuur niet aansprakelijk voor enige vorm van schade, waaronder gevolgschade, die de opdrachtgever c.q. deelnemer lijden als gevolg van ongevallen die tijdens de uitvoering van de overeenkomst gebeuren, tenzij en voor zover uitsluiting van aansprakelijkheid wettelijk niet geoorloofd mocht zijn.
b) Eventuele aansprakelijkheid van Celebrations Autoverhuur is beperkt tot het bedrag van de door de Celebrations Autoverhuur verzekeraar gedane uitkering, verminderd met het eigen risico dat Celebrations autoverhuur onder die aansprakelijkheidsverzekering draagt.
c) Indien de verzekeraar in enig geval niet tot uitkering overgaat of schade niet door de verzekering wordt gedekt, is Celebrations Autoverhuur niet aansprakelijk voor enige schade.
d) De in dit artikel opgenomen beperkingen en uitsluitingen van aansprakelijkheid gelden ook voor en ten behoeve van werknemers en andere vertegenwoordigers van Celebrations Autoverhuur en betrokken dienstverleners en hun personeel, tenzij de wet dit uitsluit.
e) Celebrations Autoverhuur kan niet aansprakelijk worden gehouden voor schade die is ontstaan door handelen of nalaten in strijd met de instructies van Celebrations Autoverhuur of haar vertegenwoordigers, c.q. fouten die toe te rekenen zijn aan de opdrachtgever c.q. deelnemer.
f) Kosten voortkomend uit  schade en/of vernielingen aangericht door de deelnemer komen, voor zover niet op de dader zelf te verhalen, voor rekening van de opdrachtgever.
g) Celebrations Autoverhuur is nimmer aansprakelijk voor vermissingen, beschadigingen en diefstal van persoonlijke eigendommen.
i) Celebrations Autoverhuur aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade waarvoor aanspraak op vergoeding bestaat uit hoofde van een verzekering.
j) Celebrations Autoverhuur is niet aansprakelijk voor de kosten en/of schade, van welke aard ook, veroorzaakt door onjuiste en/of onvolledige gegevens verstrekt door de opdrachtgever.
k) Celebrations Autoverhuur is nimmer aansprakelijk voor de gevolgen van een gebeurtenis wanneer de opdrachtgever c.q. deelnemer zich niet aan de wettelijke verkeersregels heeft gehouden. Hij/zij is te aller tijde zelf verantwoordelijk om zich aan de regels te houden.

Artikel 11) Klachten
a) Indien de opdrachtgever c.q. deelnemer een tekortkoming in de uitvoering van de overeenkomst constateert, dient hij deze zo spoedig mogelijk te melden aan Celebrations Autoverhuur of diens vertegenwoordiger, zodat deze een passende oplossing of voorziening kan treffen.
b) Indien de klacht ter plaatse niet naar tevredenheid behandeld wordt, kan deze uiterlijk binnen 7 dagen na uitvoering van de overeenkomst schriftelijk en gemotiveerd worden ingediend bij Celebrations Autoverhuur.
c) Celebrations autoverhuur zal de klacht, voor zover mogelijk, binnen 7 dagen in behandeling nemen.
d) Het indienen van een klacht ontheft de opdrachtgever niet van de overeengekomen betalingsverplichtingen.

Artikel 12) Toepasselijk recht
Er is uitsluitend Nederlands recht van toepassing op alle door Celebrations Autoverhuur uitgebrachte offertes en aanbiedingen en op elke overeenkomst tussen Celebrations Autoverhuur en de opdrachtgever.